Θεσσαλονίκη Alert

Περίληψη λειτουργικότητας εφαρμογής: 

Η εφαρμογή “Θεσσαλονίκη Alert” λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες, Web, iOS και Android. Πρόκειται για μια εφαρμογή άμεσης ενημέρωσης των πολιτών της Θεσσαλονίκης για σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Η ενημέρωση γίνεται αποκλειστικά από τους συμπολίτες μας, κάτι το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας και προάγει τον εθελοντισμό.

Το “μότο” της εφαρμογής είναι “Ενημέρωσε και ενημερώσου”.

Web πλατφόρμα

Στην κύρια οθόνη της web εφαρμογής  οι χρήστες μπορούν να δηλώσουν ένα συμβάν σε πραγματικό χρόνο, να δούνε τι συμβάντα έχουν προστεθεί από άλλους χρήστες, αλλά και να χρησιμοποιήσουν μια σειρά εργαλείων και βοηθημάτων.  Η προσθήκη συμβάντων γίνεται με την τοποθέτηση δείκτη στο χάρτη (κλικ) και τη συμπλήρωση μίας φόρμας. Η τοποθεσία και η διεύθυνση αντλούνται αυτόματα από τις συντεταγμένες στο χάρτη. Η προσθήκη εικόνας δεν είναι απαραίτητη αλλά συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση των συμπολιτών μας.

Κάθε συμβάν που αποστέλεται έχει διάρκεια 24 ώρες. Μετά το πέρας των 24 ωρών, το συμβάν δεν εμφανίζεται στο χάρτη και διαγράφεται μαζί με την εικόνα και τις πληροφορίες του χρήστη.

Ειδοποιήσεις μέσω Email

Με την εγγραφή τους, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται με ένα email για κάθε συμβάν που προστίθεται, αυτόματα και άμεσα. Η διαγραφή τους από την υπηρεσία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί.

Ειδοποιήσεις μέσω SMS

Όπως με την υπηρεσία email, οι πολίτες μπορούν να ενεργοποιήσουν την δυνατότητα να δέχονται sms, δωρεάν, για κάθε σημαντικό συμβάν που προστίθεται, όπως κυκλοφοριακό, ατύχημα ή πορείες. Δεν αποστέλλονται sms για συμβάντα της κατηγορίας Πολιτιστικά δρώμενα, Χρήσιμες πληροφορίες και Επικίνδυνα σημεία. Η εγγραφή και η λήψη των sms είναι δωρεάν.

Εφαρμογή για iPhone

Η εφαρμογή για iPhone αποτελεί μια native εφαρμογή για κινητά της εταιρίας Apple και είναι διαθέσιμο στο επίσημο App Store. Κάνει χρήση των δυνατοτήτων του νέου λειτουργικού iOS 7 και ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες από την κατασκευάστρια εταιρία. Η προσθήκη συμβάντων γίνεται μόνο με τη υπάρχουσα τοποθεσία του χρήστη, σε αντίθεση με την web εφαρμογή οπού μπορεί να γίνει προσθήκη συμβάντος και σε περιοχή απομακρυσμένη της υπάρχουσας. Απαραίτητα πεδία για την καταχώρηση συμβάντος είναι:

 1. Τίτλος
 2. Περιγραφή
 3. Διεύθυνση (Προστίθεται αυτόματα από την τοποθεσία του χρήστη)
 4. Εικόνα από την περιοχή του συμβάντος

Εγγραφή ή είσοδος με κωδικό χρήστη δεν είναι αναγκαία, κάτι που καθιστά την εφαρμογή εύχρηστη και γρήγορη στη χρήση. Η εφαρμογή αποτελείται από μια κύρια οθόνη με τον χάρτη της Θεσσαλονίκης όπου είναι τοποθετημένοι χρωματικοί δείκτες ανάλογα με την κατηγορία των συμβάντων. Για κάθε νέο συμβάν, οι χρήστες δέχονται (εφόσον ενεργοποιήσουν την αντίστοιχη υπηρεσία) και ένα nοtification με περίληψη του συμβάντος.

Εφαρμογή για Android

Η εφαρμογή για Android είναι διαθέσιμη δωρεάν από το επίσημο Play Store της Google και τρέχει σε κινητά με λειτουργικό Android 4 και νεώτερο. Διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με την εφαρμογή για iOS, με σχεδιαστικές όμως διαφορές λόγω λειτουργικού. Χρησιμοποιεί χάρτες της Google.

Τέλος, η “Θεσσαλονίκη Alert” λειτουργεί και σε mobile browsers, Safari, Chrome και Firefox με όλα τα χαρακτηριστικά και βελτιστοποιημένη, για να λειτουργεί ταχύτατα.

Η εφαρμογή, ανεξαρτήτου πλατφόρμας, δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Το email και το  ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο που ζητούνται μόνο για την web εφαρμογή, δεν εμφανίζονται πουθενά στο χάρτη ή στο εκάστοτε συμβάν. To email και ο αριθμός του κινητού για τις ειδοποιήσεις δεν εμφανίζονται πουθενά και δεν χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο λόγο.

Περίληψη λειτουργικότητας εφαρμογής (Αγγλικά): 

The application "Thessaloniki Alert" works on all platforms , Web, iOS and Android. It is an application to inform the  citizens of Thessaloniki for major events that occur within the city,  in order to inform and improve the living conditions. The process of updating is done exclusively by the citizens , which creates a sense of cooperation and promotes volunteerism .

The "motto" of the application is “Inform and get informed”.

Web platform

Through the web application on the main screen , users can register an event in real time , check what events have been added by other users and use a range of tools . Adding events is done by placing marker on the map and completing a form. The location and address are automatically derived from the coordinates on the map. Adding image is not essential but contribute to better inform our fellow citizens .

Each incident lasts for 24 hours . After 24 hours , the event does not appear on the map and get deleted along with  the image and the user information .

Notifications via Email

By registering , citizens can be informed automatically and instantly, by an email, for each event added. Unsubscription from service can be done anytime.

Notifications via SMS

Similar to the email service, citizens can activate the option to receive sms, free of charge, for any significant event which is occurred, such as a traffic accident or marches. Sms are not sent for events in the category Cultural Events , Useful Information and Hazardous Points . Registration and reception of sms is free .

Application for iPhone

The iPhone app is a native app for Apple mobile company and is available at the official App Store. It makes use of the newest capabilities of OS iOS 7 and incorporates the latest technologies available from the manufacturer . Adding events are handled only with the existing location of the user, in contrast to the web application. Required fields for the event entry is :

 1. Title
 2. Description
 3. Address ( added automatically by the user's location )
 4. Picture from the vicinity of the incident

Registering or logging in is not necessary , which makes the application easy and quick to use. The application consists of a main screen with the map of Thessaloniki where color markers are placed according to the category of the events . For each new event , users receive (if they activate the corresponding service) and a notification with a summary of the event .

Application for Android

The Android app is available for free from the official Play Store and runs on Google's Android version  4. It has the same features as the iOS app with different design due to operational differences . It uses maps from Google.

Finally , "Thessaloniki Alert" works on mobile browsers, Safari, Chrome, Firefox with all the features optimized to run fast.

The application , regardless of platform , does not collect personal user data . The email and the name or nickname that is required only for the web application does not appear anywhere on the map or in the respective event. To email and mobile number for the notification system , do not appear anywhere and not used for any other purpose .

 • Κεντρική οθόνη
 • Λεπτομέρειες συμβάντος
 • Κεντρική οθόνη εφαρμογής
 • Προεπισκόπηση εικόνας συμβάντος
 • Κατηγορίες συμβάντων
 • Προσθήκη συμβάντος στο χάρτη
 • Φόρμα προσθήκης συμβάντος
 • Κεντρική οθόνη εφαρμογής για iPhone
 • Κατηγορίες συμβάντων εφαρμογής iPhone
 • Λεπτομέρειες συμβάντος εφαρμογής iPhone
 • Κεντρική οθόνη εφαρμογής για Android
 • Λεπτομέρειες συμβάντος εφαρμογής Android
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Web εφαρμογή

 • Συμβατή με όλους του φυλλομετρητές, Firefox, Chrome, Safari, Opera
 • Απαραίτητη η σύνδεση με το διαδίκτυο
 • Δεν απαιτεί εγγραφή ή είσοδο με κωδικό χρήστη
 • Κάνει χρήση της νεώτερης έκδοσης των Google Maps
 • Είναι φτιαγμένη με  Javascript και PHP 5 και χρησιμοποιεί Mysql ως βάση δεδομένων
 • Βελτιστοποιημένη ειδικά για mobile browsers. Δεν κάνει χρήση πολλών δεδομένων.
 • Η αποστολή εικόνας από κινητά καταναλώνει ελάχιστα δεδομένα αφού η συμπίεση και η σμίκρυνση γίνεται πριν την αποστολή
 • Ειδοποιήσεις για κάθε συμβάν μέσω email και sms για τα σημαντικά γεγονότα. Δεν υπάρχει χρέωση για την λήψη sms αλλά ούτε συνδρομή

 

Εφαρμογές για smartphones - iOS και Android

 • Διαθέσιμες στα επίσημα Stores - App Store και Play Store
 • Ενσωματωμένοι χάρτες της Apple και Google με ανάδρομη αναζήτηση της διεύθυνσης του χρήστη από την τοποθεσία του
 • Χρήση του GPS για εύρεση του στίγματος
 • Αποστολή notifications κατά την προσθήκη συμβάντος προς άμεση ενημέρωση των πολιτών

Όλες οι εκδόσεις της εφαρμογής είναι βελτιστοποιημένες για να καταναλώνουν ελάχιστα δεδομένα, κάτι το οποίο είναι σημαντικό αφού οι χρήστες των κινητών τις περισσότερες φορές συνδέονται με σήμα 3G.

Εφαρμογή για iOS από το επίσημο App Store

https://itunes.apple.com/us/app/thessalonike-alert/id827144200?ls=1&mt=8

Εφαρμογή για Android από το επίσημο Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.delis.thessalertn

 

Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής: 
Άδεια: 
European Union Public Licence (EUPL) 1.2
Ψηφοφορία: 
2.776785
Average: 2.8 (112 ψήφοι)